Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka päätavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Osatavoitteina ovat kivun lievittyminen, rentoutuminen, stressinhallinta sekä ruumiinkuvan eheytyminen, kehonhallinnan, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen lisääntyminen.

Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja neuvonta. Terapeuttista harjoittelua ovat mm. manuaaliset käsittelyt, hengitysharjoitukset ja rentoutustekniikat sekä kehonhahmotusharjoitukset, vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet ja toiminnalliset harjoitukset. Lähtökohta terapian onnistumiselle on potilaan/kuntoutujan oma oivallus ja oppiminen. Terapiaa toteutetaan yksilöllisesti ja/tai ryhmissä.

Psykofyysisen fysioterapian arviointi- ja tutkimismenetelmiä ovat haastattelu, havainnointi ja mittaaminen. Arvioita tehdään mm. hengityksestä, kivusta, jännittyneisyydestä, asennoista, liikkuvuudesta, liikkeen hallinnasta, rentoutumiskyvystä, ruumiinkuvasta ja vuorovaikutuksesta.

Saavutettujen tulosten arvioinnissa on merkittävää myös potilaan/kuntoutujan itse kokema muutos.

Psykofyysinen fysioterapia voi auttaa, jos sinulla on esim.

  • Jännittyneisyyttä/stressiä
  • Uupumusta
  • Pitkittyneitä kiputiloja
  • Syömishäiriöitä
  • Psykosomaattisia tai epämääräisiä oireita
  • Mielenterveysongelmia (esim. masennusta, ahdistusta, paniikkioireita)
  • Ongelmia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa

Psykofyysisen fysioterapian avulla taito kuunnella omaa kehoa kehittyy ja sen seurauksena oman kehon arvostus lisääntyy. Pystyt tunnistamaan omat voimavarasi ja löytämään vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja olla. Lähtökohtana terapian onnistumiselle on sinun oma oivalluksesi ja sen kautta ymmärryksen lisääminen.

Yksinkertaisten harjoitteiden myötä on mahdollisuus oppia havainnoimaan, tunnistamaan ja tiedostamaan miten elämän eri vaiheet ja kokemukset sekä kivut ovat vaikuttaneet omiin asentotottumuksiin, tapaan liikkua, lihasten jännittyneisyyteen, hengitykseen ja keholliseen tapaan reagoida elämän erilaisiin tapahtumiin.

Psykofyysiseen fysioterapiaan ovat KuntoKamarilla erikoistuneet Hanna Tammi ja Noora Salo.

psykofyysinen fysioterapia

”Fysioterapeutit ovat miellyttäviä ja asiansa osaavia henkilöitä.”

Jouko

Psykofyysisessä lähestymistavassa ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa fyysisyydellä, psyykkisyydellä ja sosiaalisuudella on vahva yhteys.

Erilaiset mielen ongelmat kasvavat yhteiskunnassamme koko ajan. Yhä useammalla tavallisista tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivällä henkilöllä on taustalla psyykkisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat koko kehoon. Tämän seurauksena myös monet työtavat ovat muuttuneet.

Kokonaisvaltainen fysioterapia on kehittynyt siitä kokemuksesta, että fysioterapian tuloksilla on mahdollisuus jäädä pysyvämmiksi silloin kun siihen sisältyy kuntoutujan elämysten ja kokemusten aktiivinen tiedostaminen ja niiden käsitteleminen.

Kokonaisvaltaisen fysioterapian perinne rakentuu teoriaan, jonka mukaan lihasjännitys, vaikeutunut hengitys, tunneperäiset tilat ja ongelmat aina liittyvät toisiinsa.

Lähde ja lisätietoja: www.psyfy.net