Tietosuojaseloste
KuntoKamari Oy:n tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
KuntoKamari Oy
Yhteystiedot:
Kaitaraistentie 162,
21270 NOUSIAINEN

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Topi Valtanen/ KuntoKamari Oy
Kaitaraistentie 162,
21270 NOUSIAINEN
topi.valtanen@kuntokamari.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen
Kirjanpidon laatiminen

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yksilöintitiedot; nimi, syntymäaika, yhteystiedot
Tiedot asiakkaan varaamista palveluista
Tiedot palveluiden toimittamisesta
Laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn antamat tiedot
Rekisterin pitäjän omassa toiminnassa keräämät tiedot
Rekisteröidyn suostumuksella seuraavilta rekisterin pitäjiltä siirtyneet tiedot:
Kela, TYKS, terveyskeskukset, hoitava lääkäri

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Terapiapalaute rekisteröidylle itselleen
Rekisteröidyn suostumuksella hoidosta vastaavalle lääkärille ja maksajalle (esim. Kela)

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä ja/tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Lukitussa tilassa

ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Asiakashallinta-ohjelmaa pääsee käyttämään vain organisaation jäsen henkilökohtaisella salasanalla.
Rekisteröidyn tiedot ovat salassa pidettäviä; tietoja pääsee selaamaan vain rekisteröidyn oma fysioterapeutti.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tietojensa oikeellisuuden asiakashallintajärjestelmästä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.